PRE WEDDING : ANH TU & THU TRA.

Location : Studio - Suối Tiên - Thảo Nguyên Xuân Lĩnh - Hồ Xuân An.