TRƯỚC CƯỚI: ANH TÚ & THU TRÀ.

Địa điểm: Studio - Suối Tiên - Thảo Nguyên Xuân Lĩnh - Hồ Xuân An.